Праекты. Праграмы

1) Совместный проект ГУК «Новогрудская районна библиотека» и ГУО «Средняя школа №3 г. Новогрудка» «Знать закон смолоду» начал действовать с 2016 г.

  В своей работе ПЦПИ использует ресурсы, инструментарий,  для  инновационных форм библиотечного обслуживания детей и подростков, содействующих формированию их правовой культуры.

В 2013 году УО «Академия МВД Республики Беларусь», ГУО «Средняя школа № 3 г. Новогрудка», отдел образования, спорта и туризма Новогрудского РИК, отдел внутренних дел Новогрудского РИК заключили договор о сотрудничестве и создании класса правовой направленности.

ГУК «Новогрудская районная библиотека» и ГУО «Средняя школа № 3 г. Новогрудка» заинтересованы в совместном сотрудничестве в области правового воспитания детей и молодёжи.

Цель проекта: способствовать развитию правового мировоззрения и нравственных представлений учащихся, используя ресурсы литературы по праву и правовой потенциал художественной литературы.

Задачи проекта:

  • повышать правовую культуру учащихся;
  • формировать чувство собственного достоинства, осознание своих прав и свобод, ответственности;
  • воспитывать уважение к правам другого человека, толерантность;
  • способствовать развитию эмоциональной сферы, формированию коммуникативных умений и навыков;
  • создавать необходимые условия для интеллектуального, нравственного, культурного развития учащихся;
  • способствовать формированию законопослушного поведения, твёрдых морально-нравственных устоев и принципов, активной жизненной позиции;
  • использовать инновационные формы библиотечного обслуживания детей и подростков, содействующих формированию их правовой культуры;
  • развивать и укреплять связи с органами внутренних дел.

Центральным звеном в проекте является проведение: 1) культурно-образовательных мероприятий, книжных и художественных выставок по правовой тематике, обзоров литературы, информационных сообщений и др.;2) издание информационных и издательских трудов разработчиков проекта.

 

2) Сумесны праект “Бібліяграфаванне літаратуры аб Навагрудчыне” рэалізоўваюць ФДУ Расійская нацыянальная бібліятэка і Навагрудская цэнтральная раённая бібліятэка. Праект разлічаны на тры гады (2009-2011гг).

Галоўная мэта – сабраць звесткі аб дакументах, якія тычацца навагрудчыны ў адзіны электронны масіў.

У выніку праекта будуць створаны: бібліяграфічная база дадзеных “Навагрудчына”, поўнатэкставыя базы дадзеных “Персаналіі”, “Кнігі 17 ст. з Любчанскай друкарні”. Убачыць свет рэтраспектыўны бібліяграфічны паказальнік “Навагрудак і навагрудчына”, папоўняцца фонды бібліятэк-удзельніц дакументамі, атрыманымі ў выніку рэалізацыі праекта і стануць даступнымі для чытачоў абедзвух краін.

 

3) “Стварэнне інфармацыйных рэсурсаў аб прадпрыемствах горада Навагрудка і Навагрудскага раёна”

Навагрудская цэнтральная раённая бібліятэка зацікаўлена ў супрацоўніцтве з прадпрыемствамі горада і раёна ў галіне інфармацыйнага і бібліяграфічнага пошуку дакументаў аб іх дзейнасці. Сабраць больш поўныя звесткі аб гісторыі і сённяшнім дні прадпрыемстваў у адзіны масіў, сфарміраваць (па магчымасці) поўнатэкставую базу дадзеных, стварыць электронныя дакументы – вось галоўная задача праекта. Аб’ектам праекта стануць усе заводы і фабрыкі, што знаходзяцца на тэрыторыі Навагрудскага раёну і дакументы аб іх дзейнасці. Прадпрыемствы будуць наведаны работнікамі цэнтральнай раённай бібліятэкі, тэкставыя інфармацыі апрацаваны, створаны электронныя дакументы, якія  стануць даступнымі для ўсіх зацікаўленых асоб.

Мэта праекта:

1.      Пошук, збор, фотаздымка, стварэнне электронных прэзентацый і арганізацыя доступу да дакументаў і бібліяграфічнах крыніц інфармацыі аб прадпрыемствах горада і раёна для выкарыстання ў рэкламных, агульнаадукацыйных, навуковых і культурных мэтах.

2.      Садзейнічанне прыцягненню ўвагі да работы прадпрыемтваў, пашырэнню сувязей і азнаямленне карыстальнікаў з прадукцыяй завода ці фабрыкі, профарыентацыйная работы.

Для дасягнення мэт праекта неабходна сканцэнтраваць увагу на наступных задачах работы:

– наладжванне кантактаў з кіраўніцтвам  прадпрыемстваў;

– правядзенне пошукавых работ па накапленню інфармацыі аб прадпрыемстве, як на папяровых так і электронных носьбітах;

– камплектаванне фондаў “Сацыяльна-інфармацыйных цэнтраў” бібліятэк Навагрудскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы буклетамі, дайдэстамі і іншай рэкламнай прадукцыяй;

–  здзяйсненне фотаздымкі і стварэнне электронных прэзентацый аб прадпрыемстве;

–  арганізацыя экскурсій на вядучыя прадпрыемствы Навагрудчыны работнікаў цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы;

–  прыцягненне да праекта зацікаўленых людзей, кіраўніцтва раёна, аддзелаў райвыканкама.

–       развіццё цікавасці да эканамічнай сітуацыі  Навагрудчыны.

Тэрмін рэалізацыі праекта

Праект з’яўляецца доўгатэрміновым.

Падтрымка праекта

Здзяйсняецца дзякуючы:

Мішарыну Сяргею Мікалаевічу – першаму намесніку старшыні райвыканкама – начальніку ўпраўлення сельскай гаспадаркі і харчавання

Фалюку Сяргею Мікалаевічу – намесніку старшыні райвыканкама па пытаннях эканомікі

Карачану Аляксандру Мікалаевічу – начальніку аддзела культуры

Прэзентацыя рэзультатаў праекта

- Прэзентацыя прадуктаў праекта (электронных прэзентацый, рэкламных дакументаў)

- Правядзенне тэматычных мерапрыемстваў аб сацыяльна-эканамічным развіцці раёна сярод школьнікаў, студэнтаў, педагогаў, прадстаўнікоў улады.

- Падрыхтоўка цыклаў публікацый ў перыядычным друку на радыё па вынікам работы.

Плануемые вынікі

У выніку праекта будуць створаны: дасканалая частка краязнаўчага даведкава-пошукавага аппарату, у прыватнасці частка, што тычыцца эканомікі; электронныя прэзентацыі; папоўнены фонды бібліятэк Навагрудскай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы дакументамі згоднна тэмы праекта

 

4)   "Адкрый для сябе беларускую кнігу"  праект па папулярызацыі беларускай мовы і літаратуры  на 2011-2012 гг.

Мэта праекта: пашырэнне чытацкага попыту, абуджэнне цікавасці і любові да беларускай мовы і беларускай мастацкай кнігі.

Задачы праекта:

- папулярызацыя беларускай кнігі сярод розных катэгорый насельніцтва Навагрудчыны;

- пашырэнне ведаў чытачоў па гісторыі беларускай мовы і літаратуры;

- наладжванне супрацоўніцтва з выдавецтвамі рэспублікі, з рэдакцыямі літаратурных газет і часопісаў;

- камплектаванне фондаў бібліятэк літаратурай і электроннымі дакументамі на беларускай мове;

- фарміраванне асноў пошукавай дзейнасці з выкарыстаннем магчымасцей Інтэрнета для прыцягнення увагі да беларускай літаратуры;

- выхаванне мастацкага густу і эстэтычнай культуры, выхаванне патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці.

Тэрмін рэалізацыі праекта. Праект разлічаны на 2 гады з 01.01.2011 г. па 01.01.2013 г.

 

5) Совместный проект "Чтение – путь к совершенству"

Цель проекта: популяризации чтения среди молодёжи.

Задачи проекта:

- приобщение к чтению и пользованию библиотеками;

- развитие устойчивой потребности в чтении, формирование культуры чтения, использование чтения как инструмента познания мира и самопознания;

- поиск наиболее эффективных методик развития творческого чтения с использованием всех преимуществ современной библиотеки;

- раскрытие богатейшего потенциала книги и чтения, информационных ресурсов библиотеки;

- вовлечение молодёжи к участию в различных мероприятиях, организуемых для продвижения книги и чтения в молодёжной среде;

Срок реализации проекта с 1.10.2012 г. по ...  долгосрочный

Чтение – путь к совершенству

 

6) Программа «Духовность и Книга»

Цель программы : Духовно-нравственное воспитание и просвещение молодёжи, формирование мировоззрения и этической культуры современного человека, ориентация на активную созидательную деятельность

Задачи программы:

- Приобщение читателей к духовным ценностям православной культуры;
- Формирование целостного представления об истоках происхождения культурных ценностей, оказавших наиболее существенное влияние на развитие белорусского народа;
- Знакомство с историей православной Беларуси, с национальными святынями и святыми, церковными праздниками и памятниками культуры;
- Воспитание патриотизма, способности жить в гражданском обществе, уважать права и свободу личности, обладать высокой нравственностью, проявлять национальную и религиозную терпимость;
- Воспитание здорового образа жизни, способности противостоять негативным социальным процессам, различным антиценностям, которые навязывают средства массовой информации и массовая культура;
- Проведение работы по профилактике вовлечения молодёжи в деструктивные секты;
- Организация совместных ознакомительных поездок и экскурсий к историко-культурным памятникам и православным святыням Беларуси;
- Организация выставок, просмотров, презентаций православной литературы, посвящённых основным православным праздникам и памятным датам;
- Комплектование книжного фонда православной литературой

Срок реализации . Программа рассчитана на 5 лет с 1.01.2012 года по 31.12.2016 года.

Духовность и Книга

 

Аб дзейнасці мэтавай праграмы Навагрудскай ЦБС “Чалавек. Прырода. Экалогія” у 2008-2011гг.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *